Profil školy

Nech z tohto gymnázia vyrastajú krásne postavy mladých vzdelaných chlapcov a dievčat, ktorí budú požehnaním Slovenska a Cirkvi.
Ján Chryzostom kardinál Korec, nitriansky emeritný biskup

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre je katolícka škola zriadená Biskupským úradom v Nitre a zaradená do siete stredných škôl ministrom školstva od školského roka 1991/1992. V súčasnosti má tieto formy štúdia:
štvorročné so zameraním na cudzie jazyky (anglický a nemecký)
štvorročné so všeobecným zameraním s výraznou diferenciáciou podľa záujmu vo vyšších ročníkoch
osemročné so všeobecným zameraním a výraznou diferenciáciou podľa záujmu vo vyšších ročníkoch
Kvalitné vzdelanie
Gymnázium je dimenzované na 16 - 17 tried, čo predstavuje viac než 500 študentov vo veku od 10 do 19 rokov. Po stránke poskytovaného vzdelávania je úplne porovnateľné so štátnymi gymnáziami, o čom svedčia i výsledky pilotného testovania Monitor za uplynulé roky, externé maturitné skúšky, závery komplexnej štátnej inšpekcie a v neposlednom rade i umiestnenie absolventov na univerzitách doma i v zahraničí, kde sa úspešnosť dlhodobo pohybuje nad 90 %. Vzdelávanie prebieha podľa špecifických učebných plánov schválených zriaďovateľom školy i Ministerstvom školstva SR a osnov platných i pre štátne gymnáziá. Vlastné osnovy máme pre výchovné predmety, ktorými sú rímskokatolícke náboženstvo a kresťanská etika. Oba tieto predmety tvoria základ kresťanskej formácie a sú povinné pre všetkých študentov. Základnými cudzími jazykmi sú anglický a nemecký jazyk, okrem nich si možno zvoliť taliansky jazyk a latinčinu. V príme a sekunde sa vyučuje povinne jeden cudzí jazyk, v ostatných ročníkoch dva. Vo vyšších ročníkoch si môže študent zvýšiť dotáciu daných cudzích jazykov alebo sa rozhodnúť pre tretí jazyk. Okrem domácich profesorov pôsobia na gymnáziu trvale i zahraniční lektori z USA a Rakúska. Možnosť špecializovať sa už v nižšom stupni je zabezpečená ponukou nepovinných predmetov, vo vyššom stupni bohatou ponukou voliteľných a nepovinných predmetov zameraných na prehĺbenie základných vedomostí a kvalitnú prípravu na maturity.
Duchovná a hodnotová orientácia
Ako katolícka škola kladieme mimoriadny dôraz na duchovnú a mravnú formáciu študentov i pedagógov. Ako jedna z mála škôl na Slovensku máme vlastného kňaza, ktorý popri vyučovaní náboženstva vykonáva pastoráciu študentov v škole i na internáte. V školskej budove i na internáte sú zriadené kaplnky, v centre areálu je farský kostol, ktorý slúži i na bohoslužby gymnázia. Ponuka duchovných akcií je mimoriadne bohatá - od spoločných modlitieb cez sväté omše, adorácie, duchovné cvičenia a obnovy, stretania s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi až po spoločné prežívane liturgického roka. So školským kaplánom úzko spolupracujú rehoľné sestry z viacerých spoločenstiev, ktoré pôsobia ako profesorky a vychovávateľky na internáte. Mimoriadne zaujímavé ale i organizačne náročné sú duchovné akadémie a programy, najmä v období adventu a pôstu. Tradičné Vianočné hry, ktoré nacvičuje každé 2-3 roky do 200 študentov gymnázia, ale i veľkonočné projekty (Prameň živej vody, Martyrológium 2003, Pilátova žena) sú nezabudnuteľnými zážitkami nielen pre nás, ale i pre širokú verejnosť. Gymnázium často organizuje rôzne vzdelávacie akcie a besedy s významnými osobnosťami. Z celoslovenských akcií sú významné študentské etické sympóziá, ktoré už majú viac než desaťročnú tradíciu a sympóziá v anglickom jazyku. Pri gymnáziu pôsobí školský spevokol, škola vydáva vlastný študentský časopis "Nové vierozvesti", má i vlastné rozhlasové štúdio. Tradičnými akciami gymnázia sú popri stužkovej slávnosti a imatrikulácii nových študentov i ples gymnázia, fašiangový program študentov, vlastné diskotéky pre nižší i vyšší cyklus, stretnutia s bývalými absolventmi školy a mnohé ďalšie. Gymnázium ponúka množstvo športových akcií a súťaží, pre študentov vyššieho i nižšieho cyklu lyžiarsky kurz vo vysokohorskom prostredí, veľkému záujmu sa tešia i turistické akcie.
Maximálna diferenciácia vo vyšších ročníkoch podla záujmu študentov
Od školského roku 2008/2009 gymnázium postupne realizuje reformu vzdelávania v súlade s novým školským zákonom. Náš nový vzdelávací program „ Scientia et bonum „ je postavený na troch prioritách: zodpovedná duchovná a hodnotová orientácia v súlade s učením katolíckej viery a morálky, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov ako príprava na uplatnenie sa v Európskej únii , v duchu princípu Milénia „Neučiť všetkých všetko!“ umožniť maximálne prehĺbenie vedomostí a zručností v predmetoch vo vyšších ročníkoch podľa výberu každého študenta.
Komplexné vybavenie školy
Gymnázium má dve učebne informatiky vybavené modernými počítačmi s nepretržitým pripojením na internet. V rámci účasti na projekte Infovek sa snažíme o čo najširšie využívanie výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese ale i v rámci voľného času študentov. Gymnázium má na všetky prírodovedné predmety odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty - veľkú a malú telocvičňu, posilňovňu a stolnotenisovú herňu. Súčasťou gymnázia je vlastný internát s kapacitou viac než 60 miest umiestnený priamo v areáli školy. Jeho poslaním je poskytovať študentom nielen ubytovanie a stravu, ale i zodpovednú kresťanskú výchovu. Výchovný program zahrnuje širokú ponuku rôznych duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových akcií. Pri gymnáziu je i školská jedáleň s kapacitou viac než 600 stravníkov, ktorá poskytuje obedy študentom gymnázia i okolitých škôl, ako i raňajky a večere pre študentov na internáte. Pre študentov gymnázia je k dispozícii školský bufet.
Spolupráca so zahraničnými školami
Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánskym gymnáziom v rakúskom Schlierbachu i s kláštorom v Heiligenkreuzi neďaleko Viedne. Každoročne absolvujú vybraní študenti študijné i duchovno-rekreačné pobyty v týchto krásnych lokalitách. Rakúski študenti zasa prichádzajú do Nitry so svojimi originálnymi hudobnými projektmi.