Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

INFO PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA GCM

Vážení rodičia, milí uchádzači,
Vzhľadom na blížiaci sa termín konania prijímacej skúšky Vám posielame niekoľko informácií a Usmernenie pre riaditeľa k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok.

Žiaci 9. ročníkov ku riešeniu testu z matematiky potrebujú kalkulačku ( stačí, ak bude mať základné funkcie) a modro píšuce pero (nie gumovacie), rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

Žiaci 5. ročníkov ku riešeniu testu z matematiky potrebujú iba modro píšuce pero (nie gumovacie), kalkulačka, ani rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

Prajeme Vám čo najviac správnych odpovedí a dobré umiestnenie vo výsledkovej listine. 

Usmernenie pre riaditeľa k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na Spojenej katolíckej škole, Farská 19, 949 01 Nitra, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v roku 2021

1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

 

2. Nitriansky okres je od 3. 5. 2021 zaradený v rámci COVID automatu do I. stupňa varovania (ružový okres) čo znamená, že uchádzač o štúdium sa pri vstupe do budovy z dôvodu vykonania prijímacích skúšok nepreukazuje negatívnym testom. Rovnako sa nevyžaduje negatívny test od zákonného zástupcu.

3. Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre

4. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne,
b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

5. Upraví proces prijímacieho konania vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie tak, aby boli dodržané nasledovné podmienky v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva:

a) Pred vstupom do budovy skúšky je potrebné zmerať teplotu žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.
b) V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva – t. z . napr. rúško.
c) V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je účinne vetrať miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.
d) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.
e) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.
f) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac