Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

DSD II otvára našim absolventom dvere pre ďalšie štúdium ako aj trh práce

Rozhodnutím Konferencie ministrov pre vzdelávanie a Úradu pre zahraničné záležitosti SRN zo dňa 13.10.2023 bola Spojená katolícka škola, o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda zaradená do medzinárodnej siete tzv. DSD-škôl, ktoré získali oprávnenie vykonávať jazykovú skúšku z nemeckého jazyka „Deutsches Sprachdiplom – Nemecký jazykový diplom“ druhého stupňa na úrovni C1/B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Príprava na pilotné testovanie prebieha počas štvrtého ročníka a skúšky sa uskutočnia v prvom polroku 5.ročníka bilingválneho štúdia.

Čo je DSD II?


Deutsches Sprachdiplom / Nemecký jazykový diplom je medzinárodne uznávaný certifikát (podobne ako Goethe certifikát), ktorý je osvedčením, že jeho držiteľ ovláda nemecký jazyk na úrovni C1 (vyššie pokročilý) alebo B2 (stredne pokročilý) a je nevyhnutnosťou, v prípade že sa uchádzate o prácu alebo štúdium na VŠ alebo univerzite v nemecky hovoriacej krajine. Táto jazyková skúška prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko.
Naša škola bude na túto skúšku pripravovať žiakov bilingválneho gymnázia a po splnení podmienok absolvujú žiaci po ukončení 4.ročníka bezplatne skúšku. V prípade, že skúšaný preukáže viac ako 60 %- né vedomosti v písomnej časti (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie – každá časť skúšky sa bodovo hodnotí zvlášť) a úspešne absolvuje aj ústnu časť (tzv. kleiner a großer Vortrag) stane sa držiteľom certifikátu.
V prípade, že v niektorej časti skúšky nesplní predpísanú percentuálnu úspešnosť, získa diplom o absolvovaní, na ktorom má vyznačené úrovne ovládania jednotlivých jazykových zručností (od A1 až po C1). Tento dokument mu tiež poslúži ako osvedčenie jazykových vedomostí, i keď na nižšej úrovni a je mnohými firmami tiež akceptovaný (kde sa nevyžaduje výborná znalosť ovládania jazyka vo všetkých zručnostiach).
Okrem DSD II existuje aj DSD I – je to menej náročná skúška, ktorá hodnotí stupeň ovládania nemeckého jazyka na užívateľskej úrovni B1 (mierne pokročilý).

V čom sa líši DSD II od maturitnej skúšky? V čom sú si skúšky podobne?


Maturitná skúška, napriek tomu, že sme ako krajina členom EÚ, nepostačuje na štúdium v zahraničí. Aby absolvent preukázal, že dokáže zvládať náročné vysokoškolské štúdium v cudzom jazyku, potrebuje mať medzinárodné osvedčenie, že jazyk na patričnej úrovni ovláda. Maturitná skúška z jazyka nie je relevantným osvedčením v zahraničí.


Výhody DSD II:
- medzinárodne uznávaný jazykový certifikát, akceptovaný vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách ako osvedčenie ovládania jazyka na príslušnej úrovni (je vyznačená na certifikáte),
- mnohé VŠ a univerzity prijímajú na základe priemeru známok a certifikátu (bez prijímacích pohovorov), štúdium je bezplatné,
- osvedčenie vydáva Kultusministerkonferenz, Bonn
- platnosť certifikátu je bez časového obmedzenia = na stálo, skúška je bezplatná.


Výhody príprav na DSD II:
- príprava na skúšku je v rámci vyučovania, netreba chodiť do žiadnej jazykovej školy,
- nestranné posúdenie ovládania jazyka na danej úrovni, vo všetkých jeho kompetenciách
- žiak sa vie lepšie orientovať v cudzojazyčných textoch,
- výborná príprava na vysokoškolské štúdium, držiteľ diplomu je oprávnený študovať v nemeckom študijnom programe v nemeckyhovoriacich krajinách,
- vie spracovať tému na základe kritérií, ktoré vyžadujú aj VŠ a univerzity v zahraničí = naučí sa vypracovať tému ako seminárnu prácu, jasne pomenovať hlavné myšlienky, zhodnotiť fakty, pracovať s viacerými zdrojmi, presne argumentovať.

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac