Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacieho konania v ďalšom termíne

Vážení rodičia, milí uchádzači, zverejňujeme zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v ďalšom termíne. Uchádzačom gratulujeme k úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok a tešíme sa na nich v septembri 2024.

Výsledková listina - 4-ročné gymnázium

 

 

 

 


 

Prijímacie skúšky do 1.ročníka 4-ročného štúdia v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.

Vzhľadom na to, že po konaní prijímacích skúšok v májom termíne nám zostali voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium, riaditeľ školy podľa § 66 ods. 6 zákona 245/2008 rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest.

viac

 

 VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

Vážení rodičia, milí uchádzači, zverejňujeme zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania . Všetkým, ktorí úspešne zvládli prijímacie skúšky gratulujeme a na všetkých prijatých sa tešíme v septembri 2024.

Výsledková listina - 5-ročné gymnázium

Výsledková listina - 8-ročné gymnázium

Výsledková listina - 4-ročné gymnázium

 

  S P R I E V O D N Á    D O K U M E N T Á C I A  


Dokumenty na stiahnutie:

Príloha č. 1: Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Príloha č. 2: Potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium

Príloha č. 3: Vyhlásenie-pravdivosť údajov v elektr.prihláške

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie-doručovanie písomností

Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie-prekážka doručenia

Príloha č. 6: Odvolanie-VZOR

Príloha č. 7: Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 8-ročného štúdia


termín prijímacej skúšky: štvrtok 2. máj 2024

Prijímacie skúšky tvorí test z matematiky, test zo slovenského jazyka a literatúry a test z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky nie je potrebná kalkulačka ani rysovacie pomôcky.

Časový harmonogram:
8,15 - 8,35 hod. - príchod na vrátnicu, usadenie v učebniach
8,35 - 8,45 hod. - prezentácia, úvodné pokyny
8,45 - 9,35 hod. - písomný test z MAT - vypracovanie (50 min.)
9,35 - 9,50 hod. - prestávka (15 min.)
9,50 - 10,00 hod. - úvodné pokyny
10,00 - 10,50 hod. - písomný test zo SJL - vypracovanie (50 min.)
10,50 - 11,05 hod. - prestávka (15 min.)
11,05 - 11,15 hod. - úvodné pokyny
11,15 - 11,55 hod. - písomný test z KNB - vypracovanie (40 min.)

Zaradenie do skupiny a miestnosť, v ktorej sa budú konať prijímacie skúšky sa uchádzači dozvedia pri vstupe do budovy školy.

Uchádzačom prajeme úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.
Vedenie školy 


Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 4-ročného štúdia


termín prijímacej skúšky: štvrtok 2. máj 2024

Prijímacie skúšky tvorí test zo slovenského jazyka a literatúry, test z matematiky a test z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky si treba priniesť kalkulačku. Rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

Časový harmonogram:
8,15 - 8,35 hod. - príchod na vrátnicu, usadenie v učebniach
8,35 - 8,45 hod. - prezentácia, úvodné pokyny
8,45 - 9,35 hod. - písomný test zo SJL - vypracovanie (50 min.)
9,35 - 9,50 hod. - prestávka (15 min.)
9,50 - 10,00 hod. - úvodné pokyny
10,00 - 10,50 hod. - písomný test z MAT - vypracovanie (50 min.)
10,50 - 11,05 hod. - prestávka (15 min.)
11,05 - 11,15 hod. - úvodné pokyny
11,15 - 11,55 hod. - písomný test z KNB - vypracovanie (40 min.)

Zaradenie do skupiny a miestnosť, v ktorej sa budú konať prijímacie skúšky sa uchádzači dozvedia pri vstupe do budovy školy.

Uchádzačom prajeme úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.
Vedenie školy


Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 5-ročného štúdia


termín prijímacej skúšky: 29. apríl 2024

Prijímacie skúšky sa skladajú z testu na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov žiaka a z testu z katolíckeho náboženstva. Na prijímacie skúšky kalkulačka a ani rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

Časový harmonogram:
8,15 - 8,35 hod. – príchod uchádzačov do učební, registrácia, základné informácie
8,35 - 8,45 hod. - pokyny ku riešeniu testu
8,45 - 9,35 hod. - písomný test všeobecných jazykových predpokladov - 50'
9,35 – 9,50 hod. – prestávka
9,50 – 9,55 hod. pokyny ku riešeniu testu
9,55 – 10,35 hod. - písomný test z katolíckeho náboženstva – 40' 

Zaradenie do skupiny a miestnosť, v ktorej sa budú konať prijímacie skúšky sa uchádzači dozvedia pri vstupe do budovy školy.

 

Uchádzačom prajeme úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.
Vedenie školy


 

Dôležité informácie a termíny pre prijímacie skúšky
do 1. ročníka v škol. roku 2024/2025

Termín konania prijímacej skúšky:
ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
Počet miest na prijatie: 48 žiakov (2 triedy)
Prvý termín prijímacej skúšky: 2. máj 2024
Druhý termín prijímacej skúšky: 6. máj 2024
OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
Počet miest na prijatie: 24 žiakov (1 trieda)
Prvý termín prijímacej skúšky: 2. máj 2024
Druhý termín prijímacej skúšky: 6. máj 2024
BILINGVÁLNE PÄŤROČNÉ ŠTÚDIUM – NEMECKÝ JAZYK
Počet miest na prijatie: 31 žiakov (1 trieda)
Prvý termín prijímacej skúšky: 29. apríl 2024
Druhý termín prijímacej skúšky: 9. máj 2024

 

>>> Kritériá pre prijímacie skúšky na školský rok 2025/2026 pre 8G, 4G, 5G <<<

Termín podania (odoslania) prihlášky na vzdelávanie pre všetky odbory je v termíne do 20. 3. 2024.,(prihláška na SŠ 056 TU )

Prihlášku možno podať elektronicky (zadáva sa v systéme Edu Page) alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR. Listinnú podobu prihlášky je potrebné doručiť poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum podania na pošte.

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024 na webovom sídle školy a na výveske školy.

Úspešný uchádzač o štúdium alebo jeho zákonný zástupca doručí najneskôr do 22. mája 2024 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole).
Potvrdením prijatia na vzdelávanie na jednu školu strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné odbory vzdelávania uvedené v prihláške.Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2024/2025:

NÁVOD ako podať PRIHLÁŠKU na strednú školu cez Edu Page základnej školy, ktorú navštevuje prihlasovaný žiak. Zákonný zástupca žiaka na vyplnenie elektronickej prihlášky na SŠ môže POUŽIŤ prihlasovacie meno a heslo svojho dieťaťa - prihlasovaného ŽIAKA.

>> Návod ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage <<

>> Elektronické prihlášky na vzdelávanie <<

>> Žiadosť o prijatie na strednú školu <<

>> Elektronická prihláška na stredné školy - inštruktážne video <<


V prípade otázok píšte na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
alebo volajte na 0915/205 803, 0910/588 000


 


 

Termíny konania online prípravy - doučovania na GCM  pred prijímacími skúškami v máji 2024:

 

Každé online-doučovanie začína o 16.00 hod. a trvá 45 minút 

Ak sa v čase online doučovania  

nemôžete z nejakého dôvodu pripojiť,  

napíšte nám na  

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. ,  

nahrávku doučovania Vám na vyžiadanie pošleme Smile  

Uveďte, o nahrávku ktorého doučovania máte záujem. 

Požiadanie nahrávky stačí napísať raz,  

nahrávky Vám budeme postupne posielať všetky.  

Študijný odbor: Gymnázium – bilingválne štúdium 5-ročné
Termíny:
streda 20.marec 2024 – zopakovanie katolíckeho náboženstva Link na pripojenie 

streda 3. apríl 2024- informácie a ukážky z Testu všeobecných jazykových  predpokladov Link na pripojenie

Študijný odbor: Gymnázium všeobecné 4-ročné
Termíny:
MAT: utorky: 12.3., 26.3., 9.4.,16.4., 23.4. 2024  Link na pripojenie
SJL: štvrtky: 14.3., 21.3., 4.4., 11.4., 25.4. 2024  Link na pripojenie
KNB: streda 20.marec 2024  Link na pripojenie 

Študijný odbor: Gymnázium všeobecné 8-ročné
Termíny:
SJL: utorky: 12.3., 19.3., 26.3., 9.4.,16.4. 2024  Link na pripojenie
MAT: štvrtky: 14.3., 4.4., 11.4., 18.4. 25.4. 2024  Link na pripojenie
KNB: streda:   27.marec 2024  opakovanie katolíckeho náboženstva  Link na pripojenie

 

Ak budú mať uchádzači o našu školu záujem stretnúť sa online aj piaty krát, môžu si stretnutie dohodnúť na poslednom online-doučovaní priamo s vyučujúcim.

 Tešíme sa na Vás

GCM  

 

 


 Užitočné linky 


 


 

 

A K T U A L I T Y

  

Online príprava k prijímacím skúškam:

 

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole, GCM Vám dáva do pozornosti možnosť online spôsobom si zopakovať učivo potrebné ku správnemu riešeniu prijímačkových testov.

Každé stretnutie – doučovanie trvá 45 minút, začína o 16.00 hod.

 

Prezentácia z onlineprípravy na prij.skúšky na BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM.pptx

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 4-ročné a 5-ročné gymnázium

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 8-ročné gymnázium

 

Ukážka príkladov z prijímacích skúšok z matematiky

Ukážka príkladov z prijímacích skúšok z matematiky na 8-ročné gymnázium

Ukážka prijímacích skúšok zo slovenského jazyka na 8-ročné gymnázium

 

Doučovanie je bezplatné

Na pripojenie použite uvedený link.INFORMÁCIA pre UCHÁDZAČOV o BILINGVÁLNE ŠTÚDUM,
KTORÍ SÚ ŽIAKMI 8-ročných gymnázií

Vážení rodičia, milí uchádzači,
do študijného odboru gymnázium bilingválne štúdium môžu byť prijatí aj uchádzači z TERCIE alebo KVARTY, teda z 3. alebo 4. ročníka osemročných gymnázií. Títo žiaci už sú žiakmi strednej školy, preto ich zákonný zástupca nepodáva prihlášku na ďalšiu strednú školu, ale žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o prestup podľa § 35, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z. Žiadosť nájdete v prílohe č. 1.

Zákonný zástupca žiaka z tercie alebo kvarty v GCM posiela žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o zmenu študijného odboru podľa § 34, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z.
Žiadosť nájdete v prílohe č. 2.

Prijímacie konanie bude mať v prípade týchto uchádzačov charakter rozdielovej komisionálnej skúšky, ktorej obsah je totožný s kritériami prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. Prestup sa môže uskutočniť začiatkom piateho, respektíve štvrtého ročníka.

Vzor žiadosti:
Príloha č. 1: Žiadosť o prestup na bilingválne gymnázium
Príloha č. 2: Žiadosť o zmenu študijného odboru na bilingválne štúdium

 

  

 

P O N U K A    A K T I V Í T    G Y M N Á Z I A 

 • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia (raňajky, obed, večera)
 • Ubytovanie v našom školskom internáte  pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
 • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
 • Gymnázium má dve počítačové učebne s internetom, päť multifunkčných učební,  projektory v každej kmeňovej triede, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
 • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
 • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac