Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Desať organizačných pokynov, užitočné linky, infografiky k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023

1. Zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - netalentové odbory, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - talentové odbory, takže:

Žiak 9. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností - netalentové odbory a na 2 odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností- talentové odbory. Môže si uviesť spolu 4 odbory.

• Žiak 8. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností- talentové odbory. Môže si uviesť spolu 2 odbory.

Žiak 5. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností.- netalentové odbory. Môže si uviesť spolu 2 odbory.

2. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy

 

3.Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.
Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.

4. Prihlášku možno podať:
a) elektronicky v systéme aSc agenda, eŠkola
b) v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR

5. Elektronické podanie prihlášky v systéme aSc agenda, eŠkola:

• je bez elektronického podpisu občianskym preukazom,
• musí byť prostredníctvom školského informačného systému odoslaná základnej škole
na potvrdenie najneskôr 14. marca 2022,
• návod nájdete na: aSc Návody (edupage.org)

6. Podanie prihlášky v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR

• od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov
• listinnú podobu prihlášky dá zákonný zástupca potvrdiť riaditeľovi základnej školy
a odovzdá ju osobne v strednej škole alebo odošle poštou do 20. marca 2022
• prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní
zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto
skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.


Stredné školy budú akceptovať len riaditeľom základnej školy overené elektronické prihlášky alebo listinné prihlášky písomne potvrdené riaditeľom základnej školy.

7. Prílohy prihlášky:

• kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie
s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná
škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka
uvedené na prihláške,
• kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde.

8. Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho
konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.


9. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednejškole prijatie na vzdelávanie. Vzor potvrdenia je príloha č. 2: https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf
Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú
platnosť.

10.Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí
odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

10. Užitočné linky


>> Znenie Usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023  <<

>> Návod ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage <<

>> Video o podávaní prihlášok <<

 

11. Infografiky  k prijímacím skúškam

 >> Viac o prijímacom konaní <<

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac