Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímacie konanie - štvorročné štúdium

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

Gymnázia sv. Cyrila a Metoda

v školskom roku 2023/2024 (a v školskom roku 2024/2025)

 

 

Všeobecné štúdium - štvorročné

 

Kritériá sú vypracované v súlade s ustanoveniami § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prijímanie žiakov do katolíckych škôl sa uskutočňuje v súlade s Predpismi všeobecného poriadku pre katolícke školy a školské zariadenia Nitrianskej diecézy č. 1012/2014 z 1. októbra 2014.

Forma prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah vychádzajú zo vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na základnej škole.

 

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín – 4. mája 2023 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. mája 2023)

2. termín – 9. mája 2023 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2023)                           

Prerokované na pedagogickej rade: dňa 26. januára 2022

Forma štúdia: denná

Dĺžka štúdia: 4 roky

Počet miest na prijatie: 38 (2 triedy). 

 

II. Kritéria prijímacieho konania

 

 1.   ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

 a) Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa súhrnného/koncoročného hodnotenia z 8. ročníka a z polročného hodnotenia z 9. ročníka. Hodnotenie výchovných predmetov sa do priemeru nezapočítava.

Priemer známok Body
1,00 – 1,10 50
1,11 – 1,20 45
1,21 – 1,30 40
1,31 – 1,40 35
1,41 – 1,50 30
1,51 – 1,60 25
1,61 – 1,70 20
1,71 – 1,80 15
1,81 – 1,90 10
1,91 – 2,00 5
nad 2,00 0

 

b) Prospech

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového bodového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 

2.   TESTY z profilových predmetov

a)   Prijímacie skúšky sú z troch predmetov:

 • Katolícke náboženstvo
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika

b)   Všetky tri oblasti pozostávajú z písomných testov na úrovni učiva základnej školy.

c)   Body za testy:

 • Katolícke náboženstvo - max. 30 bodov / min. 8 bodov
 • Slovenský jazyk a literatúra – max. 30 bodov / min. 8 bodov
 • Matematika – max. 30 bodov / min. 8 bodov

 

3.   ĎALŠIE KRITÉRIÁ     

a)   Predmetové olympiády

Bodujú sa výsledky predmetových olympiád garantovaných Ministerstvom školstva, vedy,  výskumu a športu SR (okrem športových súťaží), Pytagoriáda, iBobor, Hviezdoslavov Kubín, Biblická olympiáda, A Slovo bolo u Boha. Započítava sa len najlepšie umiestnenie v danej súťaži z 8. a 9. ročníka. Uchádzač pripojí k prihláške doklad (diplom/výsledková listina) o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži. 

Počet bodov Úroveň súťaže
Okresná Krajská Národná Medzinárodná
1. miesto 5 10 15 20
2. miesto 3 6 10 15
3. miesto 2 3 5 10
Úspešný riešiteľ 1 2 3 5

  b) Odporúčanie kňazom (10 bodov)

Na základe súčtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov, ktoré je  rozhodujúce pre prijatie

na štvorročné štúdium.  

 

4.   ROVNOSŤ BODOV

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá v stanovenom poradí:

 

 • Motivačný list- krátka slohová práca: Prečo chcem študovať na GCM ?,
 • navštevovanie cirkevnej základnej školy sv. Svorada a Benedikta v Nitre,
 • navštevovanie cirkevnej základnej školy,
 • získanie väčšieho počtu bodov za bod č. 2 - testy,
 • priemer hodnotenia na konci  8. ročníka a na polroku 9. ročníka,
 • účasť na predmetových olympiádach a súťažiach.

 

5.   PRIJATIE BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Na základe § 65 ods. 5 písm. a) budú bez prijímacej skúšky prijatí uchádzači, ktorí dosiahli v externom testovaní úspešnosť  v predmete slovenský jazyk a matematika najmenej 90%, v každom vyučovacom predmete samostatne.

 

6.   PODMIENKY PRIJATIA 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v školskom roku 2023/2024 bude prijatý uchádzač, ktorý :

a) Získa nižšie stredné vzdelanie, splní podmienky prijímacieho konania a umiestni sa v zozname uchádzačov  v poradí podľa súčtu dosiahnutých bodov na základe najvyššieho počtu žiakov schválených Nitrianskym samosprávnym krajom pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024. Ak sa uvoľní miesto na prijatie, bude sa pokračovať  v poradí podľa počtu získaných bodov. 

b) Nie je žiakom inej strednej školy.

c) Úspešne zvládol prijímacie skúšky zo všetkých 3 predmetov, z každého predmetu aspoň na stanovené minimum bodov.

d) Nutnou podmienkou prijatia je písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou na gymnáziu, ako i záväzok žiaka rešpektovať výchovnú líniu a školský poriadok.

e) Prijatie žiaka, ktorý mal v posledných dvoch ročníkoch štúdia na základnej škole zníženú známku zo správania bude osobitne posúdené riaditeľom školy. Žiadosti o prijatie  nemusí riaditeľ v danom prípade vyhovieť.

f) Odvolanie  o neprijatí možno podať v zákonnej lehote na Diecézny školský úrad  v Nitre prostredníctvom riaditeľa gymnázia.

h) Na základe výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

 

7.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a)   Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom

    termíne, riaditeľ školy určí náhradný termín. Dôvod neúčasti oznámi uchádzač  alebo zákonný

    zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi  školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

b)   Na základe uvedených kritérií sa vytvorí poradovník uchádzačov o štúdium podľa najvyššieho získaného počtu bodov.

c)   Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium musí v určenom termíne odoslať potvrdenie o nastúpení (nenastúpení)  na tunajšej škole.  V prípade neodoslania potvrdenia v o nastúpení na štúdium bude na uvoľnené miesto prijatý ďalší uchádzač v poradí.

d)   Ak sa uvoľní  miesto na prijatie, bude sa pokračovať v prijímacom konaní v poradí podľa počtu získaných bodov.

e)   Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v priestoroch školy a na webovej stránke školy www.gcm.sk  v časti ”Štúdium“ dňa 18. mája 2023.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia nás kontaktujte mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo telefonicky na 0915 205 803, 0910 588 000.

>> Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v školskom roku 2024/2025 - Všeobecné štúdium - štvorročné <<

Novinky v kocke
 • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac