Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímacie konanie - osemročné štúdium

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

Gymnázia sv. Cyrila a Metoda

v školskom roku 2023/2024 (a v školskom roku 2024/2025)

 

 

Všeobecné štúdium – osemročné

 

Kritériá sú vypracované v súlade s ustanoveniami § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prijímanie žiakov do katolíckych škôl sa uskutočňuje v súlade s Predpismi všeobecného poriadku pre katolícke školy a školské zariadenia Nitrianskej diecézy č. 1012/2014 z 1. októbra 2014.

Forma prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah vychádzajú zo vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na základnej škole.

 

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín –  4. mája 2023 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. mája 2023)

2. termín – 9. mája 2023 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2023)                                        

Prerokované na pedagogickej rade: dňa 26. januára 2022

Forma štúdia: denná

Dĺžka štúdia: 8 rokov

Počet miest na prijatie: 26 (1 trieda). 

Prihlášku môže podať zákonný zástupca žiaka 5. ročníka ZŠ.

Prihlásení žiaci, vrátane žiakov s priemerom hodnotenia 1,0 budú konať písomné prijímacie skúšky.

 

II. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

 

1.   ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

a) Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa súhrnného/koncoročného hodnotenia zo 4. ročníka a z polročného hodnotenia z 5. ročníka.  Hodnotenie výchovných predmetov sa do priemeru nezapočítava.

Priemer známok Body
1,00 10
1,01 – 1,10 8
1,11 – 1,20 6
1,21 – 1,30 4
1,31 – 1,40 2
viac ako 1,40 0

b) Prospech

Ak žiak dosiahol v 3., 4. a na polrok v 5. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového bodového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

2.   TESTY z profilových predmetov

a)   Prijímacie skúšky sú z troch predmetov:

 • Katolícke náboženstvo
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika

b)   Všetky tri oblasti pozostávajú z písomných testov na úrovni učiva základnej školy (1.- 4.roč).

c)   Body za testy:

 • Katolícke náboženstvo - max. 30 bodov / min. 8 bodov
 • Slovenský jazyk a literatúra – max. 30 bodov / min. 8 bodov
 • Matematika – max. 30 bodov / min. 8 bodov

 

3.   ĎALŠIE KRITÉRIÁ     

a)   Predmetové olympiády

Bodujú sa výsledky predmetových olympiád garantovaných Ministerstvom školstva, vedy,  výskumu a športu SR (okrem športových súťaží), Pytagoriáda, iBobor, Hviezdoslavov Kubín, Biblická olympiáda, A Slovo bolo u Boha. Započítava sa len najlepšie umiestnenie v danej súťaži zo 4. a  5. ročníka. Uchádzač pripojí k prihláške doklad (diplom/výsledková listina) o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži.

Počet bodov Úroveň súťaže
Okresná Krajská Národná Medzinárodná
1. miesto 5 10 15 20
2. miesto 3 6 10 15
3. miesto 2 3 5 10
Úspešný riešiteľ 1 2 3 5

  b) Odporúčanie kňazom (10 bodov)

Na základe súčtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov, ktoré je  rozhodujúce pre prijatie na štúdium. 

 

4.   ROVNOSŤ BODOV

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá v stanovenom poradí:

 • Motivačný list- krátka slohová práca: Prečo chcem študovať na GCM ?,
 • navštevovanie cirkevnej základnej školy sv. Svorada a Benedikta v Nitre,
 • navštevovanie cirkevnej základnej školy,
 • získanie väčšieho počtu bodov za bod č. 2 – testy,
 • priemer hodnotenia na konci  4. ročníka a na polroku 5. ročníka,
 • účasť na predmetových olympiádach a súťažiach.

 

5.   PODMIENKY PRIJATIA 

Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v školskom roku 2023/2024 bude prijatý uchádzač, ktorý :

a) Získal primárne vzdelanie, splnil podmienky prijímacieho konania a umiestnil sa v zozname uchádzačov  v poradí podľa súčtu dosiahnutých bodov na základe najvyššieho počtu žiakov schválených Nitrianskym samosprávnym krajom pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024. Ak sa uvoľní miesto na prijatie, bude sa pokračovať  v poradí podľa počtu získaných bodov.

b) Úspešné zvládol prijímacie skúšky zo všetkých 3 predmetov, z každého predmetu aspoň na stanovené minimum bodov.

c) Nutnou podmienkou prijatia je písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou na gymnáziu, ako i záväzok žiaka rešpektovať výchovnú líniu a školský poriadok.

d) Prijatie žiaka, ktorý mal v posledných dvoch ročníkoch štúdia na základnej škole zníženú známku zo správania bude osobitne posúdené riaditeľom školy. Žiadosti o prijatie  nemusí riaditeľ v danom prípade vyhovieť.

e) Odvolanie  o neprijatí možno podať v zákonnej lehote na Diecézny školský úrad  v Nitre prostredníctvom riaditeľa gymnázia.

 

6.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a.   Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, riaditeľ školy určí náhradný termín. Dôvod neúčasti oznámi uchádzač  alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi  školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

b.   Na základe uvedených kritérií sa vytvorí poradovník uchádzačov o štúdium podľa najvyššieho získaného počtu bodov.

c.    Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium musí v určenom termíne odoslať potvrdenie o nastúpení (nenastúpení)  na tunajšej škole.  V prípade neodoslania potvrdenia v o nastúpení na štúdium bude na uvoľnené miesto prijatý ďalší uchádzač v poradí.

d.   Ak sa uvoľní  miesto na prijatie, bude sa pokračovať v prijímacom konaní v poradí podľa počtu získaných bodov.

e.    Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v priestoroch školy a na webovej stránke školy www.gcm.sk  v časti ”Štúdium“ dňa 18. mája 2023.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia nás kontaktujte mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo telefonicky na 0915 205 803, 0910 588 000.

 

>> Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v školskom roku 2024/2025 - Všeobecné štúdium – osemročné <<

Novinky v kocke
 • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac