Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dôležité informácie a termíny pre prijímacie skúšky do 1. ročníka v škol. roku 2024/2025

Termín konania prijímacej skúšky:

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
Počet miest na prijatie: 48 žiakov (2 triedy)
Prvý termín prijímacej skúšky: 2. máj 2024
Druhý termín prijímacej skúšky: 6. máj 2024


OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
Počet miest na prijatie: 24 žiakov (1 trieda)
Prvý termín prijímacej skúšky: 2. máj 2024
Druhý termín prijímacej skúšky: 6. máj 2024
BILINGVÁLNE PÄŤROČNÉ ŠTÚDIUM – NEMECKÝ JAZYK
Počet miest na prijatie: 31 žiakov (1 trieda)
Prvý termín prijímacej skúšky: 29. apríl 2024
Druhý termín prijímacej skúšky: 9. máj 2024

Termín podania (odoslania) prihlášky na vzdelávanie pre všetky odbory je v termíne do 20. 3. 2024.,(prihláška na SŠ 056 TU )

Prihlášku možno podať elektronicky (zadáva sa v systéme Edu Page) alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR. Listinnú podobu prihlášky je potrebné doručiť poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum podania na pošte.

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024 na webovom sídle školy a na výveske školy.

Úspešný uchádzač o štúdium alebo jeho zákonný zástupca doručí najneskôr do 22. mája 2024 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole).
Potvrdením prijatia na vzdelávanie na jednu školu strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné odbory vzdelávania uvedené v prihláške.Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac