Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Charakteristika predmetu

 

ÚVOD

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre zriadil diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec 27. mája 1991. /1/ Už od prvého školského roka tu bola na požiadavku zriaďovateľa zaradená ako povinný predmet popri rímskokatolíckom náboženstve i kresťanská etika. Išlo o originálny projekt, ktorý vznikal v úzkej spolupráci pedagógov gymnázia s pomocným biskupom Mons. Františkom Rábekom a postupne sa za uplynulé desaťročie sformoval do svojej dnešnej podoby – integrovaného vzdelávacieho a formačného predmetu, etiky na báze kresťanského personalizmu v plnom súlade s morálnym učením katolíckej Cirkvi.

 

 

 

ANALÝZA VZNIKU

Čo nás viedlo ku vytvoreniu nového predmetu?
V prvom rade vedomie duchovnej a mravnej devastácie národa vplyvom viac než štyridsaťročného pôsobenia ateizmu, relativistickej triednej morálky a potláčania základných ľudských práv.
Prenikanie prvkov liberalizmu a bezmedznej slobody po otvorení našich hraníc sprevádzané rôznymi negatívnymi javmi ako deštruktívne sekty, drogy, konzumný spôsob života…
Stále sa prehlbujúca kríza rodiny, ktorá už v mnohých prípadoch nie je schopná vytvárať zdravé prostredie pre duchovnú a mravnú formáciu svojich detí.
Vážna kríza identity mladého človeka, ktorý bez náležitej prípravy a formácie bol ponechaný sám na seba v mori lákavých ponúk, manipulovaný reklamou, zavádzajúcimi idolmi a falošným obrazom sveta prostredníctvom nezodpovedných masmédií.
Na druhej strane však i prirodzená túžba mladých hľadať pravdu, dobro a skutočné hodnoty prinášajúce ľudské šťastie.

VÝCHODISKÁ PREDMETU

Pri tvorbe projektu sme si jasne stanovili niekoľko dôležitých východísk: Vzdelávaciu časť predmetu kresťanská etika nemožno preplniť množstvom teoretických poznatkov na vysokej odbornej úrovni. Učiť iba základné poznatky potrebné na rozumové zdôvodnenie etických zásad.
Tematicky prispôsobiť učivo čo najviac potrebám mladých ľudí, ich záujmom a úrovni chápania.
Umožniť študentom vyjadrovať sa k súčasným problémom v atmosfére porozumenia a vzájomnej dôvery. Pri rešpektovaní plurality názorov však vždy jasne formulovať a zdôvodniť stanovisko kresťanskej etiky.
Vytvoriť na hodinách i mimo nich možnosti diskusií s ľuďmi, ktorí sú odborníci vo svojej oblasti, ale súčasne i morálnymi a duchovnými vzormi pre mladých.

Podať mladým ľuďom pomocnú ruku v zložitom období dospievania a pripraviť ich zodpovedne a pravdivo na konfrontáciu s inými názormi a hodnotami.
Dokázať v praxi, že náboženstvo a etiku nemožno stavať proti sebe ako alternatívu, pretože obe majú spoločné korene. Naopak, náboženstvo je rozumovým zdôvodnením etiky, pretože poskytuje odpoveď na základnú otázku: Prečo mám byť dobrý?

 

NÁPLŇ PREDMETU

Od začiatku sme vychádzali z troch vzťahov človeka:

 • k Bohu,
 • k inému človeku ako jednotlivcovi i spoločenstvu,
 • k prírode.


              Prvému okruhu sa venujeme iba okrajovo, je pochopiteľne náplňou predmetu náboženstvo. Tretia oblasť sa týka ekologickej etiky, ktorá sa stáva stále viac aktuálnou.
Podstatnú časť tvoria vzťahy človeka. Ide najmä o tieto tematické celky /2/:
 • Základné pojmy etiky /láska, pravda, zákony, povinnosť, askéza, čnosti, pokora…/
 • Vzťah muža a ženy /kresťanský personalizmus, dôstojnosť osoby, ženy, sexuálna etika, analýza lásky…/
 • Rodina /manželstvo, vzťahy manželov, zodpovedné rodičovstvo, vývin a výchova dieťaťa…/
 • Sociálna etika /základné princípy, vlastníctvo, práca, sociálne encykliky…/
 • Etické názory v dejinách filozofie
 • Svetové náboženstvá, sekty
 • Drogová závislosť, prevencia
 • Špeciálna etika /tanatológia, eutanázia, klonovanie, transplantácie, pokusy na ľuďoch, psychoterapia, alternatívna medicína, ekologická etika…/

METODICKÝ PRÍSTUP

Predmet kresťanská etika je rozdelený na dve vzájomne úzko prepojené časti:

 • Vzdelávacia časť

              v rozsahu 1 hodiny týždenne, trieda sa nedelí na skupiny, riadne sa klasifikuje.
              Cieľom je naučiť študentov základné poznatky z kresťanskej etiky, ponúknuť im logické rozumové zdôvodnenie jednotlivých postojov katolíckej Cirkvi. /3/
 • Formačná časť

              v rozsahu 1 hodiny týždenne, trieda sa delí na skupiny, názory sa pochopiteľne neznámkujú.
              Cieľom je vytvoriť diskusné fórum pre konfrontáciu názorov v atmosfére porozumenia, otvorenosti a pri zachovaní kultúry dialógu. /4/ Vo veľkej miere sa využívajú metodické postupy etickej výchovy /5/, ako dotazníky, ankety, referáty, psycho-sociálne hry, vhodné video či audiokazety, vhodné stránky internetu…

VÝVOJOVÉ FÁZY PREDMETU

Charakterizovať desať rokov vyučovania tohto predmetu nie je jednoduché. Počas svojho vývoja prešlo totiž niekoľkými fázami:

 • Fáza prvotného nadšenia,

              ktoré vykompenzovalo absenciu základnej pedagogickej dokumentácie, nedostatok pedagogických skúseností i námietky nepriaznivcov. Keďže všetci študenti boli v tejto oblasti začiatočníci, učilo sa vo všetkých ročníkoch to isté – výklad v desiatej triede sa často už dosť líšil od pôvodnej verzie. Základné body učiva sa študentom diktovali. Študenti veľmi oceňovali otvorenosť, ochotu diskutovať na každú etickú tému, záujem o ich vlastné názory. Po prekonaní istých bariér sa vo väčšine skupín vytvorila veľmi dobrá atmosféra.
 • Fáza systematizácie

              na základe prvých skúseností sa postupne menili jednotlivé témy, reagovalo sa na záujem študentov, ktorí boli vlastne svojím spôsobom spolutvorcami predmetu. Učivo sa rozdelilo do štyroch rokov štúdia, popri vysvetľovaní sa základné body premietali z fólií cez meotar. Rozhodlo sa zaradiť kresťanskú etiku ako jeden z voliteľných maturitných predmetov.
 • Fáza legalizácie

              vypracovali sa učebné osnovy predmetu, upravil sa špecificky učebný plán gymnázia, začali sa práce na interných učebných textoch pre jednotlivé ročníky. Všetci vyučujúci kresťanskej etiky absolvovali rozširujúce štúdium etickej výchovy, niektorí i štúdium katechetiky.
 • Fáza prekročenia prahu triedy

              narastajúci záujem študentov o aktuálne etické problémy diskutované na hodinách inicioval organizovanie každoročných študentských etických sympózií za účasti pozvaných hostí – odborníkov z radov teológov, psychológov, lekárov, politikov či jednoducho ľudí, ktorí nás obohatili svojimi praktickými skúsenosťami. Doteraz sa uskutočnilo desať sympózií, na ktorých dominovali najmä tieto témy:
 • sloboda človeka, závislosť,

 • vzťah muža a ženy, láska, sexualita, antikoncepcia,

 • potraty, eutanázia, trest smrti,

 • rodina, výchova detí,

 • workoholizmus a karierizmus,

 • deštruktívne sekty, drogová závislosť,

 • etika masmédií, reklama, moderná hudba,

 • ľudia na okraji spoločnosti,

 • komunikácia medzi ľuďmi, vzťah profesor - študent.

Na akciách sa zúčastňuje 80 – 150 študentov, v posledných rokoch i z mnohých katolíckych gymnázií Slovenska, ba i niektorých štátnych škôl. Nakoniec pribudli i sympóziá nižšieho stupňa gymnázia – žiakov tercie a kvarty, Študenti organizujú sympóziá sami, oni vyberajú témy i navrhujú hostí, moderujú i prednášajú svoje príspevky, čím získavajú cenné skúsenosti.
 • Fáza odovzdávania skúseností

              o takto koncipovaný predmet prejavili záujem i ďalšie katolícke gymnáziá a stredné odborné školy. Všetkým sme poskytli našu pedagogickú dokumentáciu, učebné texty na disketách či vo vytlačenej forme a skúsenosti získané z vyučovania.

ZÁVER

Súčasný stav predmetu kresťanská etika by bolo možné charakterizovať ako fázu nádeje. S pomocou Božou sa nám podarilo zaviesť nový vzdelávací a formačný predmet, stanoviť jeho náplň, metodické postupy, pripraviť učebné texty pre všetky ročníky, ba i zabezpečiť schválenie potrebnej dokumentácie zriadovateľom i ministerstvom školstva. Samostatný predmet kresťanská etika iste nie je jediný spôsob ako na katolíckej škole zabezpečiť zodpovednú mravnú formáciu mladých ľudí. Nám sa však osvedčil, a preto ho ponúkame aj iným.
Na hodnotenie je ešte priskoro, veď sme stále iba na začiatku.


Predsa však na záver aspoň niekoľko vyjadrení tých, ktorí tým všetkým prešli – našich absolventov.

VYJADRENIA ABSOLVENTOV

 

 • Ja som veľmi vďačná za predmet kresťanská etika. Našla som v nej názory, ktoré som hľadala, pretože sa úplne stotožnili s mojím vnútrom a svedomím. Dali mi skutočne veľa a dúfam, že sa raz podľa nich naučím aj žiť.
 • Mne kresťanská etika rozbúrala väčšinu dovtedajších hodnôt. Bola som rozhorčená, že ste ma donútili meniť vnútorné postoje, lebo túto činnosť vykonávam z duše nerada. Pripadalo mi to zo začiatku umelé, nadľudské, vytrhnuté z dennej rutiny a vôbec ako vec mňa sa nedotýkajúca. Prešlo to, zomlelo sa a dnes som vďačná. Nie, vďačná je slovo, ktoré to dosť dobre nevystihuje. Možno pocit osoby, ktorá sa z kanála vynorila na denné svetlo. a vy ste mi otvorili poklop na tom kanáli.
 • Kresťanská etika bola komplementárnym prvkom výchovy, ktorú som dostal v rodine. Pretože som bol často aj medzi inými mladými ľuďmi, mohol som si s nimi konfrontovať svoje názory.
 • Kresťanská etika – má to zaujímavý názov a je to jedna super vec. Človek si myslí, že vie toho dosť o živote, ale postupne sa oboznamuje so všetkým, čo tento predmet obnáša, zisťuje, že má ešte veľké medzery. Dalo mi to naozaj veľa. Nedokážem si ani predstaviť, čo by zo mňa teraz bolo, keby som nebola tu...
 • Hodiny kresťanskej etiky mi dali veľa. Dostala som odpovede na mnohé otázky, na ktoré by som sama ťažko hľadala odpoveď. Páčili sa mi hlavne diskusie. Naučili sme sa veľa definícií a poučiek, z ktorých sme už mnoho zabudli. Ale myslím si, že žiť podľa nich budeme stále, hoci ich už nevieme odrecitovať.
 • Osobne mi dala kresťanská etika zmysel pre zodpovednosť. Mám síce veľa výhrad, ale ak si človek vie vybrať tú zlatú strednú cestu... Odporúčala by som tento predmet všetkým mladým ľuďom.
 • Kresťanská etika mi dala veľ, veľmi veľa. Učila som sa ju práve v období, keď sa formovala moja osobnosť, moje myslenie a keď som si začala vytvárať svoje vlastné názory na svet, ľudí... Naučil ma myslieť inak – kresťansky a ľudsky, pozerať sa na veci z tej lepšej stránky. Pre mňa bolo dôležité, že som sa učila, ako sa mám postaviť k zlu, žiť s ním. Postupne a pomaly mi etika pomáhala učiť sa žiť. To sa jednoducho nedá zhrnúť, neviem to povedať slovami.
 • Kresťanská etika mi dala ohromne veľa – kresťanskú morálku, schopnosť chápať v súvislostiach, ktoré som dovtedy veľmi nechápal. Dostal som základ, systém, na základe ktorého som schopný začleňovať nové poznatky a dávať si ich do súvislostí. Pochopil som, že učenie Cirkvi nie je iba suchá teória ale životné pravdy z pohľadu evanjelia a že žitie týchto právd nás robí šťastnými.
 • Kresťanská etika patrila medzi hodiny, na ktorých sa dalo dosť dobre uvoľniť, no napriek tomu som sa tu dozvedela veľa nového. Myslím, že medzi profesorkou a študentmi vládla dobrá až priateľská atmosféra. Páčilo sa mi že máte pochopenie a nestojíte tu nad nami ako nejaký despota. A máte ešte jedno veľké plus. Veríte tomu, čo nás učíte - a to mi dalo najviac.
 • Do života mi tento predmet nedal asi nič, pretože sme sa učili, ako by to malo byť. A v živote je to takmer vždy úplne inak.
 • Dnes je už ťažké povedať, čo mi tento predmet dal, lebo mnohé veci, čo sme sa učili, sú pre mňa už samozrejmosťou. Viem sa ľahšie orientovať v rozporných životných situáciách. Kresťanská etika mi však dala ešte niečo – naučil som sa diskutovať a počúvať názor iných, aj keď s ním nesúhlasím.
 • To, čo som kedysi považoval za malé zlo alebo som sa nad tým vôbec nepozastavoval, zistil som, že patrí k obrovským problémom a je to v priamom rozpore s Božím plánom. Myslím, že kresťanská etika mi pomohla formovať svedomie. Už nemôžem mlčať, keď sa bude hovoriť o závažných problémoch ľudstva.

LITERATÚRA

 

 • 10 rokov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre /1991 – 2001/, Vydalo riaditeľstvo gymnázia, máj 2001
 • Učebné osnovy predmetu kresťanská etika schválené BÚ v Nitre pod č. 25/2002 a MŠ SR pod č. 790/2001-45
 • ŽÁK, K., Niektoré aspekty kresťanského formovania osoby na gymnáziu. In: Za osobnostnú etiku a etickú výchovu /Zborník prednášok/, UKF Nitra 1999
 • ŽÁK, K., Niektoré aspekty hodnotovej orientácie mládeže na cirkevných školách. In: Dobrý človek /Medzinárodná konferencia/, UKF Nitra 2000
 • LENZ, L., KRIŽOVÁ, O., Metodický materiál k predmetu etická výchova I. – III., Metodické centrum Tomášikova ul., Bratislava 1993 - 1995

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
 • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
 • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
 • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac