Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Alleine sind wir stark, gemeinsam unschlagbar!

Am 8. Juni 2022 organisierte unsere Schule das 1. Arbeitstreffen der
deutschbilingualen Gymnasien in der Slowakei. Wir freuen uns sehr, dass die
folgenden Schulen unsere Einladung angenommen hatten: das Gymnasium Billíkova
24 und die Vereinigte Schule der Heiligen Familie, beide aus Bratislava, das
Gymnasium Opatovská cesta 7 aus Košice, das Evangelische Gymnasium aus
Banská Bystrica und das M.-R.-Štefánik-Gymnsium aus Nové Mesto nad Váhom.
Alle Schulen wurden durch die Lehrenden der deutschbilingualen Klassen, bzw. auch
durch ihre Schulleiter*innen vertreten.


Besonders dankbar sind wir unseren Ehrengästen, die mit Ihrem Beitrag zum Erfolg
unseres Treffens beigetragen haben. Frau PhDr. Iveta Sládeková Ondrejková,
Leiterin der Spracharbeit und stellvertretende Institutsleiterin des Goethe-Instituts
Bratislava, präsentierte dem interessierten Publikum zahlreiche Wirkungsbereiche
des Goethe-Instituts, wie auch die Möglichkeiten für eine Kooperation mit bilingualen
Schulen, wie Lehrerfortbildungen, Bibliothekdienste, Veranstaltungen,
Lehrmaterialien u. v. a. m. Herr Christoph Henßen, Fachberater für Deutsch als
Fremdsprache der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in Bratislava, stellte die
Idee der sog. PASCH-Schulen wie auch die Möglichkeiten der DSD I und DSD II vor.
Frau Doc. Dr. Oľga Wrede, PhD., Lehrstuhlleiterin des Lehrstuhls für Germanistik der
Philosophischen Fakultät der Philosoph Konstantin-Universität in Nitra, sprach in
ihrem Beitrag über die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium der hl. Kyrill und
Method wie auch über die Studienmöglichkeiten und -angebote an ihrem Lehrstuhl.
Herr Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták, Präsident des SUNG, d. h. des Verbandes der
Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, informierte das Publikum über die
Aktivitäten seines Verbandes wie auch über die Möglichkeiten der zukünftigen
Zusammenarbeit bei der Bildung einer Plattform für deutschbilinguale Schulen, die im
Rahmen des SUNG ihre Heimstätte finden könnte. An dieser Stelle muss noch der
Dank ausgesprochen werden für die Unterstützung unseres Treffens dem
Österreichischen Kulturforum, vertreten von Frau Mgr. Katarína Lesná, und dem
Karpatenblatt und seiner Chefredakteurin Frau Katrin Litschko, M. A.
Mit den Vertretern der deutschbilingualen Gymnasien haben wir über unsere
Schulprogramme, Fachunterricht auf Deutsch, Alltagsprobleme der bilingualen
Bildung wie auch über die Möglichkeiten zukünftiger Zusammenarbeit diskutiert, auf
die wir uns jetzt schon freuen dürfen.

8. júna 2022 sa na našej škole uskutočnilo prvé pracovné stretnutie nemeckých
bilingválnych gymnázií na Slovensku, ktoré sme iniciovali najmä kvôli presvedčeniu,
že spojením našich síl a možností môže vzniknúť nová platforma, ktorá bude
nápomocná nielen samotným školám, ale môže fungovať aj ako spoločný hlas
nemeckých bilingválnych škôl v komunikácii s odbornými inštitúciami či verejnosťou.
Na stretnutí sa okrem našej školy zúčastnili zástupcovia Gymnázia Billíkova 24
a Spojenej školy Svätej rodiny z Bratislavy, Košice zastupovalo Gymnázium

Opatovská cesta 7, ďalšími účastníkmi bolo Evanjelické gymnázium z Banskej
Bystrice a Gymnázium M. R. Štefánika z Nového Mesta nad Váhom.
Na tomto mieste by sme radi vyjadrili vďaku vzácnym hosťom, ktorí prijali naše
pozvanie. Goethe-Institut v Bratislave reprezentovala pani PhDr. Iveta Sládeková
Ondrejková, vedúca jazykového oddelenia a zástupkyňa riaditeľa Inštitútu. Pán
Christoph Henßen, odborný poradca pre nemecký jazyk ako cudzí jazyk,
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, predstavil projekt škôl PASCH. Pani Doc.
Dr. Oľga Wrede, PhD., vedúca Katedry germanistiky FF UKF v Nitre prezentovala
možnosti štúdia na ich katedre i aktuálne formy spolupráce s naším gymnáziom. Pán
Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták, prezident Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka
a germanistov Slovenska, ponúkol o. i. možnosť vytvorenia platformy pre bilingválne
gymnázium pod záštitou SUNG. Za účasť a podporu ďakujeme aj Rakúskemu
kultúrnemu fóru v zastúpení Mgr. Kataríny Lesnej a portálu Karpatenblatt a jeho
šéfredaktorke Katrin Litschko, M. A.
V pracovnej časti nášho stretnutia sme so zástupcami ostatných bilingválnych
gymnázií prediskutovali naše študijné programy, predmety vyučované v nemeckom
jazyku, problémy bilingválneho vzdelávania, ale najmä možnosti budúcej spolupráce
medzi našimi školami na úrovni pedagógov i žiakov. Všetko podľa motta: Alleine sind
wir stark, gemeinsam unschlagbar.

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac